Algemeen
Ouders
 

Individuele contacten
Wij vinden het erg belangrijk dat de pedagogisch medewerkers en de leidinggevende goed contact met de ouders hebben. De basis hiervoor ligt al bij het intakegesprek, daarom zorgen we ook dat we hier de tijd voor nemen. Voor de pedagogisch medewerkers is het belangrijk te weten hoe het thuis gegaan is; zij kunnen daar op inspelen. Ook over belangrijke veranderingen in de thuissituatie (bijvoorbeeld een broertje of zusje op komst, verhuizing, overlijden van familielid, of echtscheiding) worden pedagogisch medewerkers graag op de hoogte gebracht, omdat dit vaak voor de kinderen ingrijpende gebeurtenissen zijn. Voor ouders is het belangrijk om te weten hoe de dag van hun kind verlopen is. De pedagogisch medewerkers neemt aan het eind van de dag voldoende tijd om dit met de ouder te bespreken.

Tijdens het intakegesprek worden ouders erop gewezen dat zij samen met de pedagogisch medewerkers een kind bespreking kunnen houden. Dit gebeurt geheel op vrijwillige basis. Veel ouders hebben hier namelijk geen behoefte aan, aangezien het functioneren van het kind al uitgebreid op school wordt besproken. Indien het functioneren van een kind problemen oplevert voor de opvang van een kind, kunnen de pedagogisch medewerkers een afspraak maken met de ouders voor een kind bespreking.

Indien ouders een apart gesprek willen met een van onze medewerkers kan daar natuurlijk altijd een afspraak voor gemaakt.

Plaatsing procedure
Wanneer u zich heeft ingeschreven via het aanmeldingsformulier op onze site. Ontvangt u van ons een uitnodiging voor het kennismakingsgesprek (dit kan per e-mail of per telefoon) om de mogelijkheden verder te bespreken.

U krijgt dan een rondleiding. Tevens komen alle onderwerpen die van belang zijn voor verblijf bij KinderHotel “Het Wolkje” aan de orde.

Wanneer u een aanbod accepteert, ontvangt u van ons een contract in tweevoud. De plaatsing is definitief als één exemplaar van het contract door u ondertekend naar ons is teruggestuurd. De ingangsdatum van het contract is altijd de 1e of de 16e van een maand.

Plaatsing
Als de plaatsing definitief is, worden afspraken gemaakt voor een intakegesprek in de groep waar uw kind is geplaatst en worden twee wenmomenten gepland.

Opzegging opvang
Voor het schriftelijk opzeggen van uw kinderopvang (of buitenschoolse opvang) kunt u gebruik maken van dit formulier. Houdt u rekening met de opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan op elke dag van de maand. In verband met onze planning stellen wij het zeer op prijs als de opzegging zo vroeg mogelijk in ons bezit is. Na opzegging blijft u verplicht om openstaande rekeningen te betalen. Vergeet u niet de Belastingdienst te informeren over de beëindiging (of eventuele wijziging) van de kinderopvang. U kunt hiervoor een wijzigingsformulier aanvragen bij de Belastingdienst, via www.toeslagen.nl.