Wat houdt KinderHotel “Het Wolkje” in
Onze visie kinderopvang
Het team
Veiligheid & Gezondheid
Veiligheid in de kinderopvang
Wet kinderopvang

Pedagogisch Beleid KinderHotel "Het Wolkje"

KinderHotel “Het Wolkje” is een professioneel kindercentrum. Met goed opgeleide medewerkers wordt deze professionaliteit gewaarborgd. Alle bij KinderHotel “Het Wolkje” werkende pedagogisch beroepskrachten beschikken over het diploma sociaal pedagogisch werk niveau 3 en/of 4 of zij hebben een andere relevante pedagogisch mbo of hbo kwalificatie. De medewerkers zijn zich bewust van de pedagogisch uitgangspunten van KinderHotel “Het Wolkje” en dragen deze uit naar kinderen en ouders. Zij beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om de kinderen zowel individueel als in groepsverband te verzorgen en te begeleiden. Het vaste personeel wordt jaarlijks bijgeschoold . Zo zijn zij in het bezit van een kinder- EHBO Diploma, certificaat meldcode kindermishandeling en een BHV-certificaat. Bij de samenstelling van de groep en de leidster-kind-ratio houdt KinderHotel “Het Wolkje” zich aan de regels van het convenant.
Van ons wordt verwacht dat wij op een verantwoorde – en respectvolle wijze met uw kind omgaan. Deze wijze hebben wij in het pedagogisch beleidsplan vastgelegd. Wij houden rekening met elkaar en met het kind als indivudu. En staan zeker ook open voor meningen, gevoelens, wensen en behoefte van anderen. Het evenwicht wordt gezocht tussen de individuele – en groepsbelangen.
KinderHotel “Het Wolkje” stelt zich ten doel een bijdrage te leveren in samenspraak met de ouder(s) aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Wij zorgen ervoor dat elk kind het echt naar zijn zin heeft en uitstekend verzorgd wordt. Het is belangrijk dat kinderen met plezier bij ons komen en met vrolijke gezichtjes weer naar huis gaan. Om een gevoel van veiligheid en vertrouwen te creëren, bieden wij de kinderen rust en regelmaat én zorgen wij voor een gezellige, huiselijke sfeer. Tijdens het verblijf in onze KinderHotel “Het Wolkje” krijgt het kind de gelegenheid plezier te hebben met leeftijdsgenootjes en leidsters. Ieder kind wordt op een positieve en liefdevolle manier benaderd en gestimuleerd om zich op elk gebied te ontwikkelen. Dit gebeurt door het aanbieden van een groot aantal plezierige en leerzame activiteiten. Omdat wij het belangrijk vinden dat ouders hun kind met een goed en vertrouwd gevoel naar onze Kinderhotels brengen, worden zij op allerlei manieren betrokken bij onze opvang. Ouders hebben altijd de mogelijkheid om de opvoeding van hun kind met de leidsters af te stemmen en er wordt voortdurend een luisterend oor geboden.