Wat houdt KinderHotel “Het Wolkje” in
Onze visie kinderopvang
Het team
Veiligheid & Gezondheid
Veiligheid in de kinderopvang
Wet kinderopvang

Wat is veilig?

Een kind beschermen tegen elk risico, daar creëer je een onwerkelijke wereld mee. Eens zul je de kinderen los moeten laten en dan worden ze geconfronteerd met alle risico’s waar ze niet mee om kunnen gaan. We zullen dus alert moeten zijn op mogelijk onveilige situaties en die situaties gebruiken voor bewust opvoeden tot veilig gedrag (en daarbij de schaafwonden en builen accepteren als behorende bij het groter groeien).

De hygiënecode bevat zoveel regels dat zij niet meer uitvoerbaar is. De angst voor ongevallen werkt beperkend op de exploratiemogelijkheden van kinderen.

Wij willen dat de groepsleiding op een pedagogische manier met risico’s omgaat. Daarin worden zij ondersteund door het management.

Hoe gebruiken wij de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid?

Niet om alle risico’s uit te bannen. Wel om ernstige ongevallen te voorkomen en om mogelijke risico’s te onderkennen en kinderen te leren omgaan met risico’s. Dit hoort binnen onze pedagogische visie met betrekking tot het ontwikkelen van de persoonlijke competentie.

Kinderopvangland wordt steeds veiliger, vanuit het ministerie zijn er allerlei wet- en regelgevingen, om meer veiligheid in de kinderopvang te garanderen. In kinderopvangland treed vanaf 1 juli 2013 het "vierogenprincipe” in werking. Dit houd in dat er altijd en extra volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een pedagogisch medewerker.
Een pedagogisch medewerker mag nog steeds alleen op de groep staan, zolang er maar op elk moment een ander volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren. Alle kinderdagverblijven zullen o.a. op dit principe gecontroleerd worden door de GGD. Om nog meer zekerheid en veiligheid te kunnen waarborgen binnen de kinderopvang zal er een continue screening plaatsvinden van pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang. Deze screening houd in dat elke pedagogisch medewerker binnen de kinderopvang in bezit moet zijn van een verklaring omtrent het gedrag. Zo’n verklaring toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan die belemmering vormen voor het werken in de kinderopvang.

(Brochure vierogenprincipe)

Brandweercontrole

Elk jaar komt de Regionale Brandweer ons kinderdagverblijf inspecteren. Het gebouw, ons brandplan, ons ontruimingsplan en onze brandmeldcentrale worden dan gecontroleerd. Verder houden wij twee maal per jaar met het hele team een brandoefening, en is er dagelijks altijd een BHV’er aanwezig.

Brandplan

KinderHotel “Het Wolkje” doet 2 keer in het jaar een brandoefening met de kinderen. Wij voeren onze ontruimingsplan één keer aangekondigd uit en één keer onaangekondigd. We hebben een evacuatie touw waar de kinderen zich aan vast moeten houden en een evacuatie babybed.

Brandveiligheid en ontruimingsoefening

Ons KinderHotel “Het Wolkje” voldoet aan de brandveiligheidseisen die zijn gesteld in de verordening op de kinderopvang en in de afgegeven gebruikersvergunning door de gemeente en brandweer. Aanvullend op deze eisen zijn er uitgebreide instructies vastgelegd in het nood- en ontruimingsplan. Tevens worden alle blusmiddelen jaarlijks gecontroleerd door een erkend en gecertificeerd brandbeveiligingsbedrijf. Omdat we het belangrijk vinden dat de pedagogisch medewerksters in geval van een noodsituatie goed handelen en om te bekijken of het ontruimingsplan zoals omschreven voldoet, wordt er minimaal 2 keer per jaar een oefening gehouden. Door het ontruimingsplan regelmatig te oefenen verminder je zowel bij kinderen als bij pedagogisch medewerksters de kans op paniek en kunnen eventuele hiaten worden opgespoord. Tevens is er dagelijks minimaal 1 BHV’ers op de vestigingen aanwezig.

Er worden jaarlijks praktijkoefening georganiseerd voor het personeel (de pedagogisch medewerkers) en de kinderen.

Dit kan in de volgende drie fasen:

  • Datum en tijdstip ruim van tevoren aangekondigd
  • Wel de datum maar niet het tijdstip aangekondigd
  • Oefening geheel onaangekondigd.

Meldcode

Nieuwe meldcode Kindermishandeling

In het aangenomen wetsvoorstel verplichte Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is vastgelegd dat wij als professionals in de kinderopvang naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2013.

Binnen KinderHotel “Het Wolkje” wordt de nieuwe meldcode momenteel geïmplementeerd.
Deze Meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat beschreven wat de pedagogisch medewerkers het beste kunnen doen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Stap 1: In kaart brengen van signalen

Stap 2: Collegiale consultatie

Stap 3: Gesprek met de ouder(s)/verzorger(s)

Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling

Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden

De Meldcode leidt de pedagogisch medewerkers en door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over het doen van een melding. Uiteraard is het samen met ouders oplossen van de zorg het streven van de meldcode. Alleen wanneer de situatie te complex is, ouders niet willen meewerken en het kind schade oploopt door de opvoedsituatie dan zal KinderHotel “Het Wolkje” stap 5 van de Meldcode hanteren en melding doen bij veilig thuis: advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Deze organisatie zal de zorg vanaf dat moment overnemen.

Een belangrijk verschil met oude protocollen is dat we ook verantwoordelijk zijn geworden voor de genomen stappen en hierop gecontroleerd gaan worden. Dit houdt in dat er gekeken wordt of we werken met de Meldcode maar ook dat er gecontroleerd wordt na een incident of we juist gehandeld hebben. Dit maakt direct een goede dossiervorming van groot belang.

Uit landelijke cijfers maar ook uit onze eigen ervaringen blijkt dat in actie komen bij vermoedens best moeilijk is. Een veelgenoemde reden is dat je de vertrouwensrelatie die er is met de ouder niet wilt schaden.

Om hierin ondersteuning te geven heeft KinderHotel “Het Wolkje” meerdere aandachtfunctionarissen aangesteld. De aandacht functionaris, zorgcoördinator en locatiemanager ondersteunt de vestiging in geval van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld en loopt samen met de pedagogisch medewerker de 5 stappen uit de Meldcode door.